سخنانی از کوروش کبیر

«هیچ چیز زیباتر از علم نیست

«جهان آنقدر زیباست که نمی توان زیبایی های آنرا در چهره یک زن تجلی کرد

«حاکم وقت دولت‌شهر‌های یونان به کوروش بزرگ گفت: ما برای شرف میجنگیم شما برای پول. کوروش پاسخ داد: هرکس برای نداشته‌هایش می‌جنگد

«دست‌هایی که کمک می‌کنند مقدس‌تر از دست‌هایی‌اند که رو به آسمان دعا می‌کنند

«باران باش و ببار و نگو که این کاسه‌های خالی از آن کیست

/ 1 نظر / 11 بازدید
کنکوری

جالب بودددددددددددددددددددد[دست]